С лице към хората!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС СОФИЯ“

Държавно горско стопанство „София” е създадено около 1950 г.

Обхваща части от Стара планина, Лозенска планина, Плана, Люлин и Витоша.

Релефът е разнообразен, със значителни разлики в надморската височина – от 470 до 2150 метра.

Хидрографската мрежа включва река Искър и нейните многобройни притоци – Плана, Бистришка, Владайска, Суходолска и др.

Общата площ на държавните горски територии в стопанството е 29 610 ха, като 32% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 86%.

Горите са съставени основно от широколистни видове: бук, зимен дъб, цер, габър, благун и др.

Иглолистните гори са доминирани от бял бор, черен бор и смърч.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 32 833 куб.м.

На територията на стопанството са разположени два горски разсадника: „Локорско“ с площ 65 дка и „Дълга поляна“ – 31 дка.

Годишно се залесяват средно по 87,6 дка – основно с цел възстановяване на повредени от корояди и пожари гори.

В ТП „ДГС София“ са обособени 21 държавни ловностопански района с обща площ 82 266,10 ха.

Фауната е представена от благороден елен, сърна, дива свиня, заек, яребица, пъдпъдък, фазан, мечка, вълк, чакал, лисица и др.

Близо половината гори в стопанството са със специални функции и се ползват за туризъм и отдих.

От особено значение за зимния туризъм са горските територии в обхвата на туристическите центрове „Алеко“, „Ветровала“ и „Офелиите-Конярника“.

От най-голямо природозащитно значение е Природен парк „Витоша“ и включените в границите му резервати „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“.

В парка попадат и атрактивни природни обекти като Златните мостове, Боянския водопад и Черни връх.

Интерес предизвикват и скалните образувания Кътински пирамиди до с. Кътина, обявени за природна забележителност, останките от българската средновековна крепост Урвич в близост до с. Панчарево, както и защитената местност Турченица до с. Локорско. 

Адрес: София 1090

Ул.: „Аксаков” № 14

Тел.:0893 07 82 56

Електронна поща: dl_sofia@abv.bg

https://dgs-sofia.uzdp.bg

Виж още