С лице към хората!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС София
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС София за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС СОФИЯ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС София за 2023г.
Заповед № РД-07-107/13.04.2022 г
Заповед № РД-07-6615.02.2022г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС София за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2022Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС СОФИЯ
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС СОФИЯ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС София за 2021г.
Заповед № РД-07-446/19.10.2020г.
Заповед № РД-07-215/19.05.2020г.
Заповед № РД-07-218/20.05.2020г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС София за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС София за 2017г.