С лице към хората!

Горска сертификация

Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти
Списък на дървесните и недървесните продукти
Анализ на резултатите от проведения мониторинг 2023 без ФП
Информация по критерий 4.2 за ползване на дървесина през 2024г
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС СОФИЯ”
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС СОФИЯ
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС СОФИЯ“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
Декларация към Критерий 1.8
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС СОФИЯ“ през 2022 г.
ИНФОРМАЦИЯ по критерий 4.2
ИНФОРМАЦИЯ За подотдели, землища и местности на територията на ТП „ДГС София“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2022г.
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС София
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е предвидено ползване на дървесина през 2022 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8
АНАЛИЗ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДГС София през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанската дейност
Резюме на ГСП на ТП "ДГС София"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС София през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС София
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС София
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС София“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС София
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС/ДЛС София“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС София срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности