С лице към хората!

Пресинформации

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина - почистване на опасни дървета, застрашаващи туристическата инфраструктура в района на ТП ДГС София Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина - почистване на опасни дървета, застрашаващи туристическата инфраструктура в района на ТП ДГС София ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ