С лице към хората!

За Нас

Държавно горско стопанство „София” е създадено около 1950 г.

Обхваща части от Стара планина, Лозенска планина, Плана, Люлин и Витоша.

Релефът е разнообразен, със значителни разлики в надморската височина – от 470 до 2150 метра.

Хидрографската мрежа включва река Искър и нейните многобройни притоци – Плана, Бистришка, Владайска, Суходолска и др.

Общата площ на държавните горски територии в стопанството е 29 610 ха, като 32% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 86%.

Горите са съставени основно от широколистни видове: бук, зимен дъб, цер, габър, благун и др.

Иглолистните гори са доминирани от бял бор, черен бор и смърч.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 32 833 куб.м.

На територията на стопанството са разположени два горски разсадника: „Локорско“ с площ 65 дка и „Дълга поляна“ – 31 дка.

Годишно се залесяват средно по 87,6 дка – основно с цел възстановяване на повредени от корояди и пожари гори.

В ТП „ДГС София“ са обособени 21 държавни ловностопански района с обща площ 82 266,10 ха.

Фауната е представена от благороден елен, сърна, дива свиня, заек, яребица, пъдпъдък, фазан, мечка, вълк, чакал, лисица и др.

Близо половината гори в стопанството са със специални функции и се ползват за туризъм и отдих.

От особено значение за зимния туризъм са горските територии в обхвата на туристическите центрове „Алеко“, „Ветровала“ и „Офелиите-Конярника“.

От най-голямо природозащитно значение е Природен парк „Витоша“ и включените в границите му резервати „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“.

В парка попадат и атрактивни природни обекти като Златните мостове, Боянския водопад и Черни връх.

Интерес предизвикват и скалните образувания Кътински пирамиди до с. Кътина, обявени за природна забележителност, останките от българската средновековна крепост Урвич в близост до с. Панчарево, както и защитената местност Турченица до с. Локорско. 

Адрес: София 1090

Ул.: „Аксаков” № 14

Тел.:0893 07 82 56

Електронна поща: dl_sofia@abv.bg

https://dgs-sofia.uzdp.bg