С лице към хората!

Обявления

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА “1. ТОВАРЕНЕ; 2. ТРАНСПОРТИРАНЕ; 3. РАЗТОВАРВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕОТКРИТ КОНКУРС ЗА

“1. ТОВАРЕНЕ; 2. ТРАНСПОРТИРАНЕ; 3. РАЗТОВАРВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ (ПРЕТОВАРВАНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОБЕКТИ 21738п, подотдел 313-в и 21739п, подотдел 329-щ ДО ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД В РАЗСАДНИК ЛОКОРСКО В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ДОГОВОРИ