С лице към хората!

Горска сертификация

Резюме на ГСП на ТП "ДГС София"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС София през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС София
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС София
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС София“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС София
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС/ДЛС София“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС София срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности